logo
Belme Intelligent Electric (Shenzhen) Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Tiếp sức, điều chỉnh nhiệt, Thời Gian chuyển tiếp, chuyển tiếp trạng thái Rắn, AC contactor